1028 Budapest, Hidegkúti út 6. +36-70-237-9558

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. Az adatkezelés általános adatai

 

1.1. Az adatkezelő általános adatai

A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) a Partner Immobil Kft. belül megvalósuló adatkezelésekre vonatkozik. A Partner Immobil Kft. a vele kapcsolatba lépő személyek részére ingatlanértékesítési, ingatlanközvetítési szolgáltatást (pl.: ingatlan értékesítése, bérbeadása, egyéb hasznosítása; ingatlan felkutatása vásárlás, bérlet céljára; stb.) nyújt, valamint elősegíti az ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybe vételét, közvetítését (pl: energetikai tanúsítvány, értékbecslés, stb.).

 

1.2. Az adatkezelők személye

Figyelemmel arra, hogy a fenti 1.1. pontban írtak szerint azokat a tevékenységeket, amelyhez az adatkezelés kapcsolódik, több személy végezheti, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelésnek több adatkezelője lehet. Így az Érintettek személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint az alábbi adatkezelők kezelik:

Partner Immobil Kft. (székhely: 1028 Budapest, Hidegkúti út 6.; cégjegyzékszám: 01-09-894714; e-mail: info@partnerimmobil.hu ; telefon: +36-1/391-67-88; a továbbiakban: „Partner Immobil”). A Weboldalt a Partner Immobil  önállóan tartja fenn, az alábbi adatkezelők közreműködése nélkül.

 

 1. A kezelt adatok köre

  2.1. Ingatlan iránt érdeklődők esetén
 • Neve
 • Email címe
 • Telefonszáma

2.2. Ingatlan tulajdonos (eladó)

 • Születési neve
 • Email címe
 • Telefonszáma
 • Születési helye
 • Anyja neve
 • Személyi igazolvány száma
 • Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye

2.3. Vevő, ajánlattevő

 • Családi és utónév
 • Születési családi és utónév
 • Születési hely és idő, anyja születési neve
 • Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye
 • Azonosító okmányának típusa és száma
 • Esetenként adóazonosító jel

2.4. Megtekintő

 • Név
 • Lakcím
 • Telefonszám
 • Email cím
 • Azonosító okmányának típusa és száma

Amennyiben az érdeklődő az honlapon regisztrál az „Ingatlanfigyelő” szolgáltatásra és rányom az „Üzenet küldése” gombra akkor ezzel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, továbbá a hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait a Partner Immobil Kft. jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

 

 1. Az adatkezelés elvei, célja, jogalapja

 

3.1. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelők az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az Érintett számára átlátható módon kezelik. Az Adatkezelők törekednek arra, hogy az általuk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelők biztosítják az Érintett jogainak érvényesülését, és megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

 

3.2. Az adatkezelés célja       

Az adatkezelés elsődleges célja az Adatkezelők szolgáltatásainak nyújtása, és az ehhez kapcsolódó üzleti tevékenység elvégzése. Ezen belül az adatkezelés céljai:

 • Az érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
 • Az Érintett által értékesíteni, bérbe adni kívánt ingatlan rögzítése az informatikai rendszerben, az értékesítés (bérbe adás) elősegítése;
 • Az ingatlanra vonatkozó hirdetések közzététele, a lehetséges vevők (bérlők) felkutatása;
 • Ingatlant kereső Érintett esetén az igények feltárása;
 • Az ingatlant kereső és kínáló ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének elősegítése;
 • Egyeztetés a felek között az ügylettel kapcsolatban;
 • Az Érintett és az Adatkezelők között a megbízási szerződés létrehozása és teljesítése;
 • Kapcsolódó szolgáltatások (pl. energetikai tanúsítvány, értékbecslés) nyújtása, e szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel elősegítése;
 • A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
 • Szerződésszegés (pl. megkerülés) esetén az igények érvényesítése;
 • Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése (pl. ügyfél-átvilágítás);
 • Panaszkezelés, fogyasztóvédelem;

 

3.3. Az adatok biztonsága

A személyes adatok biztonságát a Partner Immobil Kft. a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. A Partner Immobil Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

 

3.4. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelők a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítják, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

 1. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelők törlik.
 2. Az Érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az Érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését Érintett kéri, az Adatkezelők minden esetben megvizsgálják, hogy jogszabály alapján kötelező-e az adatkezelés. Ha igen, a törlési kérelmet az Adatkezelők megtagadják. Ha az adat kezelése nem kötelező, de arra az Adatkezelőknek van jogalapja, és az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, az Adatkezelők megvizsgálják, hogy az adat törölhető-e. Amennyiben az adat kezelését jogszabály nem írja elő, az adat kezelésére a hozzájáruláson kívül az Adatkezelőknek nincs jogalapja, vagy a jogalap ellenére nem indokolt az adat kezelése, az Érintett kérelmére az Adatkezelők törlik az adatokat. Amennyiben a törlési kérelmet az Adatkezelők megtagadják, erről az Érintettet minden esetben tájékoztatják, egyúttal pontosan megjelölik a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is.
 3. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatkezelés alapja az adatkezelő jogos érdeke, az érintett tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelők az adatokat törlik, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az érintett a reklámozási célú adatkezelés ellen tiltakozik, az adatokat az Adatkezelők törlik.
 4. Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt az Adatkezelők minden esetben törlik, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.
 5. Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelők az adatokat törlik.
 6. Az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt. Amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, az Adatkezelők az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törlik. A Pmt.-ben meghatározott adatokat az Adatkezelők a Pmt. 56. § alapján az üzleti kapcsolat megszűnését követő nyolc év elteltével törlik; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján számviteli bizonylatnak minősülő iratokat, adatokat az Adatkezelők nyolc év elteltével törlik.

A törlés esetén az Adatkezelők az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszik. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelők a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisítik.

 

 1. Az Érintettek jogai

 

Tájékoztatás (hozzáférés). Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelők az Érintettet az adatok felvételekor tájékoztatják az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az Érintett számára. Az Érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelők az adatok másolatát bocsássák a rendelkezésére.

Helyesbítés. Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelők a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítsék, a hiányos adatot kiegészítsék.

Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az Érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelők a törlést csak akkor tagadják meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás. Az Érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

 1. a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőknek már nincs szükségük a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

 

 1. Jogorvoslat

 

Az Érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelők a jogellenes adatkezelést szüntessék meg, az adatkezelést, az Érintett kérelmének elutasítását vizsgálják meg. Az Adatkezelők az Érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálják, és annak eredményéről az Érintettet tájékoztatják.

Kiemelt ajánlataink

  Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
  Rendben